(1)
Solihah, A. M. Tinjauan Maṣlaḥah Ḥifẓ Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Ascarya j. of islam. sci. cult. and soc. stud. 2021, 1, 15-25.