[1]
A. M. Solihah, “Tinjauan Maṣlaḥah Ḥifẓ Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, Ascarya j. of islam. sci. cult. and soc. stud., vol. 1, no. 1, pp. 15–25, Jan. 2021.